آزمون افسردگی کودکان و نوجوانان


معرفی آزمون

آزمون افسردگی کودکان و نوجوانان

"آزمون افسردگی کودکان و نوجوانان"براساس نياز بالينی به ابزاری که تا حد ممکن همه جانبهنگر باشد،تدارک ديده شده است. در ساخت اين آزمون ابتدا محورهای بزرگ نظريهپردازان روانشناسی بالينی در زمينه افسردگی کودک و نوجوان مورد وارسی قرار گرفته وملاکهای افسردگی استخراج شده است.

و شامل42 نشانه بيماری بوده است،که اغلب آنها با يکديگر همپوشی داشته و تقليل يافتهاند. سپس ملاکهايي که بيشترين همپوشی يا تکرار را در نظريههای مختلف به خود اختصاص داده اند،استخراج وبا ملاکهایDSM برای افسردگی کودکان مقايسه و سپس فهرستی شامل12 مقوله مختلف به شرح زير تهيه گرديده است كه نشانه های منفرد به صورت يک مقوله با عنوان سؤالهای اضافی در پايان مقياس گنجانيده شده و میتوان آنها را به عنوان نشانههای فرعی تلقی کرد.

مقوله های اصلی شامل موارد زير است:

 • تفريح و سرگرمی
 • اشتها
 • روابط اجتماعی(فعال- منزوی)
 • خواب
 • راندمان تحصيلی
 • خستگی-تحريکپذيری
 • احساسگناه-احساس غمگينی                                                 
 • خودکشی
 • گريه -
 • فعاليت
 • سؤالهای اضافی

​منبع:

جان بزرگی، مسعود. آزمون افسردگی کودکان و نوجوانان. انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا.

 


آزمون های کودک
آزمون افسردگی کودکان و نوجوانان
سنجش میزان افسردگی
{{vm.testInfoModel.ApproximateExecutionTime | persianNumber}} دقیقه
کودکی و نوجوانی
خانم‌ها و آقایان
{{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.testInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber }} ريال رایگان
کاربر گرامی، برای اجرای آزمون، لطفاً ابتدا آن را خریداری کنید.

;