سنخ نمای شخصیتی مایرز –بریگز 92 سؤالی


معرفی آزمون

سنخ نمای شخصیتی مایرز–بریگز 92 سؤالی

 این پرسشنامه توسط مایرز- بریگز (1920) بر مبنای نظریه شخصیتی یونگ ساخته‌شده است. فرض‌های زیر بنایی این نظریه به نقل از سمیعی و همکاران (1394) عبارت‌اند از:

  1.  همه افراد به یکی از دو شیوه‌های درون‌گرایی و برون‌گرایی با محیط خود ارتباط برقرار می‌کنند.
  2. همه افراد یکی از دو شیوه‌ی حسی یا شهودی رویدادهای اطراف خود را درک می‌کنند.
  3. همه افراد به یکی از دو شیوه احساسی یا تفکری تصمیم‌گیری می‌کنند.
  4. همه افراد به یکی از دو شیوه داوری کننده یا ملاحظه کننده امور و کارهای خود را انجام می‌دهند.

مایرز – بریگز الگوی یونگ را کامل‌تر نموده و 16 سنخ شخصیتی را شکل دادند که هر سنخ ترکیبی از حروف اول این ترجیحات شخصیتی است. با این چهار کارکرد روان‌شناختی دوبعدی و تعامل آن می‌توان به 16 تیپ شخصیتی رسید.

 

برون‌گرا (Extrovert) در مقابل                                        درون‌گرا (Introvert).

حسی (Sensory) در مقابل                                              شهودی (iNtuitive).

تفکری (Thinking) در مقابل                                           احساسی  (Feeling).

داوری کننده (Judjer) در مقابل                                       ملاحظه کننده (Perceiver).

منبع:

پرسشنامه سنخ نمای شخصیتی مایرز –بریگز 92 سؤالی. انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا.

 


آزمون های شخصیتی
سنخ نمای شخصیتی مایرز –بریگز 92 سؤالی
ارزیابی شخصیت
{{vm.testInfoModel.ApproximateExecutionTime | persianNumber}} دقیقه
جوانی تا بزرگسالی
خانم‌ها و آقایان
{{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.testInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber }} ريال رایگان
کاربر گرامی، برای اجرای آزمون، لطفاً ابتدا آن را خریداری کنید.

;