پرسشنامه پرخاشگری


معرفی آزمون

پرسشنامه پرخاشگری

AGQ

اين پرسشنامه مشتمل بر30 ماده است كه چهارده  ماده آن عامل خشم و هشت ماده آن عامل تهاجم و هشت ماده ديگر، عامل كينه‌توزی را می سنجد.

منبع:

پرسشنامه پرخاشگری. انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا.


آزمون های شخصیتی
پرسشنامه پرخاشگری
سنجش میزان رفتارهای پرخاشگرانه
{{vm.testInfoModel.ApproximateExecutionTime | persianNumber}} دقیقه
نوجوانی تا بزرگسالی
خانم‌ها و آقایان
{{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.testInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber }} ريال رایگان
کاربر گرامی، برای اجرای آزمون، لطفاً ابتدا آن را خریداری کنید.

;