پرسشنامه شخصیتی نئو فرم بلند


معرفی آزمون

پرسشنامه شخصیتی نئو فرم بلند

اين پرسشنامه به منظور عملی كردن مدل پنج عاملی شخصيت ساخته شده و چارچوبی از صفات اصلی شخصيت ارايه میدهد كه در خلال چهار دهه گذشته بسط و گسترش يافته است. عوامل پنج‌گانه اساسیترين ابعاد شخصيت را تحت صفات مشخص شده، هم در زبان طبيعی و هم در پرسشنامه‌های شخصيتی ارايه میدهد.

تحقيقات متعدد و گوناگون نشان میدهد كه اين عوامل جامع بوده و میتواند شخصيت افراد را در جهات گوناگون تبيين نمايد. هر يك از عوامل به وسيله گروهی از صفات مرتبط با يكديگر تعريف شده‌اند. اين صفات مرتبط با يكديگر به عنوان صفات فرعی ناميده شده و مجموع اين صفات حيطه يك عامل را تشكيل میدهند. جمع اندازه‌های اين صفات، اندازه يك عامل را نشان میدهد.

با توضيح وضع فرد در هر يك از عوامل پنج‌گانه، میتوان شرح جامعی فراهم نمود كه بتواند وضع عاطفی، اجتماعی، تجربی، نگرشی و انگيزشی فرد را مشخص سازد. مقياس‌های حيطه NEOPI-R عوامل شخصيت را در اين سطح اندازه میگيرد و مقياس‌های صفات فرعی تحليل گسترده‌تری بر اساس اندازه‌های خاص صفات در داخل هر يك از عوامل ارايه میدهد.

منبع:

پرسشنامه شخصیتی نئو فرم بلند. انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا.


آزمون های شخصیتی
پرسشنامه شخصیتی نئو فرم بلند
ارزیابی شخصیت
{{vm.testInfoModel.ApproximateExecutionTime | persianNumber}} دقیقه
جوانی تا بزرگسالی
خانم‌ها و آقایان
{{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.testInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber }} ريال رایگان
کاربر گرامی، برای اجرای آزمون، لطفاً ابتدا آن را خریداری کنید.

;