پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ


معرفی آزمون

پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ

مقیاس عزت‌نفس روزنبرگ، یك ابزار 10 عبارتی است كه به‌منظور ارزیابی عزت‌نفس توسط روزنبرگ (1965) تهیه‌شده است که عامل کلی احساس ارزشمندی شخص را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و دارای دو زیرمقیاس است: نگرش مثبت و نگرش منفی. پرسشنامه عزت‌نفس روزنبرگ یك ابزار ساده و متأثر از زمان است و به همین دلیل در پژوهش‌های زیادی از آن استفاده‌شده است. این پرسشنامه با 10 سؤال فاقد هنجار ایرانی بود که بر روی 300 نفر شامل 126 مرد و 174 زن به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای در شهر ایلام انتخاب شدند.

منبع:

 طلاییان زیرک، زهرا. کاظم زاده، محمد. (1395). پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ. انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا.


آزمون های شخصیتی
پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ
ارزیابی عزت نفس
{{vm.testInfoModel.ApproximateExecutionTime | persianNumber}} دقیقه
جوانی و برزرگسالی
خانم‌ها و آقایان
{{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.testInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber }} ريال رایگان
کاربر گرامی، برای اجرای آزمون، لطفاً ابتدا آن را خریداری کنید.

;