آزمون نئو فرم کوتاه 60 سوالی


معرفی آزمون

آزمون  نئو فرم کوتاه 60 سوالی

NEO-FFI-60

با توجه به پیچیدگی و طولانی بودن NEOPI-R ، وجود ابعاد جزیی و متعدد مربوط به هر یك از صفات مربوط به پنج عامل بزرگ شخصیت و ضرورت سرند سریع در مواقع لازم و مهمتر از همه عدم تمایل آزمودنی‌ها به ابزاری طولانی در موقعیت‌های بالینی و پژوهشی، نسخه كوتاهی از NEOPI-FFI-R ، با عنوان «پرسشنامه پنج عاملی» (NEO-FFI)طراحی شد. این پرسشنامه شامل 60 سؤال است كه بر اساس تحلیل عاملی نمرات NEO-PI كه در سال 1986 اجرا شده بود، به دست آمده است.

منبع:

پرسشنامه شخصیتی نئو فرم کوتاه (60 سوالی). انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا.

 

 


آزمون های شخصیتی
آزمون نئو فرم کوتاه 60 سوالی
ارزیابی ویژگی های شخصیتی
{{vm.testInfoModel.ApproximateExecutionTime | persianNumber}} دقیقه
نوجوانی، جوانی و بزرگسالی
خانم‌ها و آقایان
{{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.testInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber }} ريال رایگان
کاربر گرامی، برای اجرای آزمون، لطفاً ابتدا آن را خریداری کنید.

;