آزمون کمرویی


معرفی آزمون

پرسشنامه كمرویی

"كمرویی" یك مشكل فردی بی سر و صداست؛ چنان شایع گشته كه می توان آن را یك بیماری اجتماعی نامید. بررسی‌های اجتماعی نشان می‌دهد كه در خلال سال‌های آینده، به خاطر افزایش انزوا، رقابت و تنهایی افراد، این مشكل افزایش خواهد یافت. به كارگیری ابزارهای تشخیصی مناسب می‌تواند راه گشا باشد. مشروط بر این‌كه ابزار، از اعتبار و پایایی مناسبی برخوردار باشد. تحقیق حاضر نیز در راستای دستیابی به این هدف، به اجرا، درآمده است.

منبع:

سموعی، راحله. پرسشنامه کمرویی. انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا.


آزمون های شخصیتی
آزمون کمرویی
سنجش میزان کمرویی افراد
{{vm.testInfoModel.ApproximateExecutionTime | persianNumber}} دقیقه
جوانی و بزرگسالی
خانم‌ها و آقایان
{{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.testInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber }} ريال رایگان
کاربر گرامی، برای اجرای آزمون، لطفاً ابتدا آن را خریداری کنید.

;