مقیاس کنترل راتر درونی - برونی


معرفی آزمون

پرسشنامه كنترل راتـر

(درونی ـ بیرونی)

این پرسشنامه برای سنجش انتظارات فرد درباره منبع كنترل تدوین شده است و دارای29 ماده است كه هر ماده دارای یك جفت سؤال(الف و ب) می‏باشد. از آزمودنی خواسته می‏شود بین هر جفت سؤال یك ماده، یكی را انتخاب كند و علامت بزند. واضح است این انتخاب براساس اعتماد عمیق و روشن آزمودنی خواهد بود.

راتر23 ماده از مواد این پرسشنامه را با هدف مشخص، برای روش شدن انتظارات افراد درباره منبع كنترل تدوین كرد و 6 ماده دیگر، هدف آزمون را با لباس مبدل دنبال می‏كند كه این ماده‏های خنثی، ساختار و بُعد اندازه‌گیری شده را برای آزمودنی مبهم می‏سازد.

سؤال‌های1، 8 ، 14، 19، 24 و 28 سؤالاتی هستند كه آزمودنی را از مدار اصلی و هدف آزمون منحرف می‏سازد.

نمره‌گذاری آزمودنی مبنی بر مجموع نمرات حاصل از تعداد ضربدرهایی است كه آزمودنی در مقابل سؤالات مشخص كرده است. این مجموع نمرات از سؤالاتی به غیر از6 سؤال انحرافی به دست خواهد آمد و كل نمره هر فرد نشان‌دهنده درجه و میزان كنترل او می‏باشد. میانگین این مقیاس48/8 و میانه آن 8 است.

در23 ماده‏ای كه برای نمره‌گذاری تعیین شده‏است، سؤالات(الف) یك نمره و سؤالات(ب) صفر نمره می‌گیرد. البته در ماده‌های4، 5، 10، 11، 12، 13، 15، 22 و 26 به عبارت‌های(ب) 1 نمره و(الف) صفر داده می‌شود. چون كل نمره هر فرد نشان‌دهنده نوع و درجه منبع كنترل افراد است، بنابراین تنها آزمودنی‏هایی كه نمره 9 یا بیشتر بگیرند واجد منبع كنترل بیرونی و افرادی كه نمره كمتر بگیرند دارای منبع كنترل درونی خواهند بود.

منبع:

مقیاس کنترل راتر (درونی-بیرونی).انشارات علوم رفتاری شناختی سینا.


آزمون های شخصیتی
مقیاس کنترل راتر درونی - برونی
سنجش انتظارات فرد درباره منبع كنترل
{{vm.testInfoModel.ApproximateExecutionTime | persianNumber}} دقیقه
کودکی و نوجوانی
خانم‌ها و آقایان
{{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.testInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber }} ريال رایگان
کاربر گرامی، برای اجرای آزمون، لطفاً ابتدا آن را خریداری کنید.

;