آزمون افسردگی بک


معرفی آزمون

آزمون افسردگی بک

(BDI)

    پرسشنامه افسردگی بك در ابتدا توسط آرون تی بك در دهه 1960 و به‌منظور سنجش و ارزیابی بود و نبود افسردگی و شدت آن در نوجوانان و بزرگسالان تهیه شده است. در سال 1971 مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در سال 1978 انتشار یافت. این پرسشنامه دارای 21 عبارت است كه هر یك چهار گزینه دارد. نمره كل افسردگی از طریق جمع نمرات به‌دست آمده از تمام عبارت‌ها محاسبه می‌شود و دامنه آن بین 0 تا 63 متغیر است. در این پرسشنامه نمره صفر تا 10 نشانه نبود افسردگی، نمره 11تا 16 افسردگی ضعیف، نمره 17 تا 29 افسردگی متوسط و نمرات بالاتر از 30 گویای افسردگی شدید است.

      این پرسشنامه در سال‌های 1979، 1985 و 1986 به‌ترتیب توسط مارك، مندلسون و وارباف مورد بررسی قرار گرفت. همسانی درونی آن توسط بك (1988)، 92/0 و پایایی آن 75/0 به‌دست آمده است. همچنین مطالعات انجام شده توسط بخشانی (1372) نشان می‌دهد كه این آزمون از پایایی و روایی بالایی برخوردار بوده و ثبات درونی آن بالا (92/0r=) است. پایایی این تست از طریق بازآزمایی (70/0r=) محاسبه شد كه همبستگی قابل ملاحظه است. اخیراً در مطالعه‌ای در دانشگاه علوم پزشكی تهران (بیمارستان روزبه)، برای این آزمون پایایی 77/0 به‌دست آمده است (كاویانی، 1388).

منبع:

آزمون افسردگی بک. انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا.

 

 

 

 


آزمون های تشخیصی
آزمون افسردگی بک
سنجش میزان افسردگی
{{vm.testInfoModel.ApproximateExecutionTime | persianNumber}} دقیقه
نوجوانی تا بزرگسالی
خانم‌ها و آقایان
{{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.testInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber }} ريال رایگان
کاربر گرامی، برای اجرای آزمون، لطفاً ابتدا آن را خریداری کنید.

;