پرسشنامه اضطراب30 سؤالی


معرفی آزمون

پرسشنامه اضطراب

این آزمون جهت ارزیابی از سطح كلی اضطراب افراد طراحی شده است.

منبع:

سلیمانی نسب، فریده. پرسشنامه اضطراب. انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا.


آزمون های تشخیصی
پرسشنامه اضطراب30 سؤالی
سنجش میزان استرس افراد
{{vm.testInfoModel.ApproximateExecutionTime | persianNumber}} دقیقه
نوجوانی تا بزرگسالی
خانم‌ها و آقایان
{{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.testInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber }} ريال رایگان
کاربر گرامی، برای اجرای آزمون، لطفاً ابتدا آن را خریداری کنید.

;