پرسشنامه سما سنجش میزان افسردگی


معرفی آزمون

پرسشنامه سما

 (سنجش میزان افسردگی)

ساختن این پرسشنامه، با این انگیزه صورت گرفت تا به آزمونی برای سنجش افسردگی، متناسب با هنجارهای محیط فرهنگی ایران، دست یافت.

منبع:

پرسشنامه سما سنجش میزان افسردگی. انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا.

 

 

آزمون های تشخیصی
پرسشنامه سما سنجش میزان افسردگی
سنجش افسردگی
{{vm.testInfoModel.ApproximateExecutionTime | persianNumber}} دقیقه
جوانی و بزرگسالی
خانم‌ها و آقایان
{{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.testInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber }} ريال رایگان
کاربر گرامی، برای اجرای آزمون، لطفاً ابتدا آن را خریداری کنید.

;