پرسشنامه استعداد اعتیاد (دانشجویان)


معرفی آزمون

پرسشنامه استعداد اعتیاد ویراست دانشجویان

طبق نظریه استعداد اعتیاد، برخی افراد مستعد اعتیاد هستند و اگر در معرض مواد قرار بگیرند معتاد می‌شوند اما اگر كسی استعداد نداشته باشد، معتاد نمی‌شود (گندروا و گندروا، 1970). یافته‌های پژوهشی نیز نشان می‌دهد كه در شكل‌گیری اعتیاد زمینه‌های رشدی ناسالم، استعداد و آمادگی برای اعتیاد نقش اساسی دارند (بارنز، مورای، پاتون، بنتلر و آندرسون، 2002، فرانك و دیگران، 2003، هیرویی و آگاتسوما، 2005، زینالی و دیگران، 1387). مطالعات این حوزه در مورد وجود استعداد و آمادگی برای اعتیاد اتفاق‌نظر دارند اما علل آن به عوامل متعدد مانند صفات شخصیتی زمینه‌ساز اعتیاد (هیرویی و آگاتسوما، 2005)، وجود ریسک فاکتورهای روان‌پزشکی (فرانك و دیگران، 2003)، مراقبت‌های والدینی سطح پایین (بارنز و دیگران، 2002) و رشد بیمارگون در 6 زمینه روانی- اجتماعی (زینالی و دیگران، 1387) نسبت داده می‌شود.

فرم اصلاح‌شده پرسشنامه استعداد اعتیاد 50 ماده و 4 عامل (1-رفتارها، 2-شیوه زندگی و روابط اجتماعی، 3-ویژگی­های شخصیتی و 4-عقاید و عواطف) دارد كه ابعاد مختلف روانی- اجتماعی درگیر در سؤمصرف مواد را می‌سنجد. سازندگان پرسشنامه، نظریه استعداد اعتیاد (گندروا و گندروا، 1970)، مطالعات هیرویی و آگاتسوما (2005)، فلاگل و دیگران (2003)؛ آگاتسوما و هیرویی (2004) و فرانك و دیگران (2003)، هم‌چنین اطلاعات اخذشده از جلسات گروه‌درمانی معتادان و خانواده آن‌ها، شركت در جلسات باز گروه N.A و ANONNAR و اخذ اتو بیوگرافی مفصل از 15 معتاد بهبودیافته را زیربنای نظریه‌ای و مطالعاتی ماده­های پرسشنامه معرفی كردند (زینالی و وحدت، 2011). این پرسشنامه در چندین مطالعه با موفقیت بكار گرفته‌شده است (زینالی و دیگران، 1387؛ وحدت و زینالی، 1388؛ زینالی، وحدت و قره دینگه، 1389). در مطالعه حاضر پرسشنامه استعداد اعتیاد برای گروه دانشجویان روا سازی شد. بدین منظور پرسشنامه استعداد اعتیاد در گروه دانشجویان تحلیل عاملی اكتشافی شد و مجدداً پایایی آن برآورد شد تا سازه‌های نظری پرسشنامه، قابلیت اعتماد و به‌کارگیری آن برای گروه دانشجویان برآورد شود.

منبع:

زینالی، علی. (1395). پرسشنامه استعداد اعتیاد ویراست دانشجویان. انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا


 

 

 


آزمون های تشخیصی
پرسشنامه استعداد اعتیاد (دانشجویان)
سنجش استعداد اعتیاد برای دانشجویان
{{vm.testInfoModel.ApproximateExecutionTime | persianNumber}} دقیقه
جوانی و بزرگسالی
خانم‌ها و آقایان
{{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.testInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber }} ريال رایگان
کاربر گرامی، برای اجرای آزمون، لطفاً ابتدا آن را خریداری کنید.

;