توان بخشی شناختی


برای دانلود فهرست محصولات توان بخشی شناختی- نیمه اول 1403; کلیک کنید.

بسته آموزش و بهسازی حافظه کاری (حافظه فعال)

{{12500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

ویتامین ذهن

{{1850000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

بهسازی حافظه کاری (راهنمای مربیان)

{{1350000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

وسیله کمک آموزشی ریاضیات صما مدل RT-9111

{{6300000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف مهارت حافظه دیداری ـ فضایی

{{3200000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مجموعه 10 بازی شناختی (مغز من)

{{3250000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

مجموعه 20 بازی شناختی (مغز من)

{{3500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آموزش و بهسازی توجه و حافظه WORKING MEMORY TRAINING

{{3250000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

ماز ثبات REGISTERED MAZ

{{4500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

تکلیف کاوش نقطه و اصلاح سوگیری DOT PROBE TASK

{{12500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

حساسیت زدایی از طریق بازپردازش حرکت چشم EMDR

{{5500000 | currency:'':0 | persianNumber}} ريال